huisreglement

Nimrods Vrienden - huishoudelijk reglement - règlements

Jachthond africhtingsclub aangesloten bij de K.K.U.S.H. onder nr. 715


NIMRODS VRIENDEN v.z.w.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

De vereniging (vzw) verbindt zich ertoe de statuten na te leven van de v.z.w.

Deze worden aangevuld met volgend Huishoudelijk Reglement:

 

 1. De vereniging is aangesloten bij de K.M.S.H. onder nummer 715.

Zij erkent de conventie van 12/02/1928, die een herziening inhoudt van het pact van 06/01/1908, en aan de basis ligt van de Belgische Kynologische Vereniging.

Zij verbindt er zich toe elke andere organisatie, niet aangesloten bij de K.M.S.H. of de F.C.I., noch moreel noch daadwerkelijk te steunen.

Personen die reeds lid zijn van een kynologische vereniging, niet erkend door de F.C.I., kunnen geen lid worden of blijven van de vereniging.

Oud-leden van zulke verenigingen die wensen lid te worden zullen hun ontslagbrief uit de niet-erkende vereniging moeten voorleggen, een kopie daarvan zal naar de K.M.S.H. gezonden worden.

 

2A.De Beheerders worden verkozen op de jaarlijkse Algemene Vergadering, dit voor een

periode van drie jaar.

Jaarlijks wordt éénderde der Beheerders hernieuwd, de orde van ontslagname wordt éénmalig door het lot bepaald.(zie bijlage)

De Voorzitter en de Secretaris mogen niet uittredend zijn in hetzelfde jaar.

 

2B.Bij de verkiezing van de Beheerders hebben enkel de leden stemrecht die ook het vorig

jaar betalend lid, in deze regio, waren.

 

2C.De uittredende regio-afgevaardigde (beheerder) wordt automatisch terug herkiesbaar

gesteld, deze functie wordt evenwel opengesteld en schriftelijk bekend gemaakt 30 dagen voor de Algemene Vergadering.

Nieuwe kandidaten kunnen zich verkiesbaar stellen voor deze functie, bij gewone brief aan het secretariaat, dit evenwel 15 dagen voor de Algemene Vergadering plaatsvindt.

 

2D.Indien er geen nieuwe kandidaat is, wordt de uittredende Beheerder terug in functie

hersteld.

Indien er meerdere kandidaten zijn wordt diegene verkozen die de meeste stemmen uit

zijn regio behaalde.

Indien er geen kandidaten zijn, zal de Beheerraad binnen de 90 dagen, volgend op de

Algemene Vergadering, iemand voordragen uit de regio, deze zal in functie blijven tot de

volgende Algemene Vergadering waar dan de gewone procedure gevolgd zal worden.

 

3. Leden van de Beheerraad die zelf wensen ontslag te nemen kunnen dit ten allen tijde,

maar moeten dit schriftelijk ter kennis geven aan het secretariaat.

Een Beheerder die zonder verwittigen driemaal achter elkaar afwezig is op de vergaderingen van de Beheerraad wordt geacht zijn ontslag te men, hij zal daarvan een schrijven ontvangen via het secretariaat.

De functie zal opengesteld worden 30 dagen na het ontslag van een Beheerder.

 

 1. Het Dagelijks Bestuur van de vereniging wordt gevormd door:

-de Voorzitter

-de Secretaris

-de Ondervoorzitter

-de Penningmeester

Dit om dringende beslissingen te nemen die geen uitstel dulden.

Deze punten worden evenwel besproken en goedgekeurd bij de volgende vergadering van de Beheerraad.

De Voorzitter: leidt alle vergaderingen, hij regelt de volgorde van de agenda, hij leidt de discussies, hij dirigeert de gesprekken en geeft iedereen de kans zijn mening te uiten.

Hij vat de gesprekken samen en doet zelf voorstellen.

Hij controleert de wijze der stemming en is verantwoordelijk voor de naleving van de statuten en reglementen.

Hij geniet stemrecht.

Hij zorgt voor de ontvangst van de gasten.

Hij motiveert steeds de positieve geest van samenwerking in de vereniging.

Hij zorgt er voor de standpunten van de Beheerraad te verdedigen.

De Secretaris: zorgt voor de administratie van de vereniging en al de organisatorische aspecten:

 • correspondentie

 • ledenlijsten

 • lidkaarten

 • agenda opstellen voor de vergaderingen

 • administratie van de wedstrijden

 • toezicht op het naleven van de statuten en het huishoudelijk reglement

Hij geniet stemrecht.

De Penningmeester: is belast met het bijhouden van het kasboek en beheert de geldmiddelen van de vereniging.

Hij is verantwoordelijk voor deze gelden en verricht alle betalingen en ontvangsten.

De Ondervoorzitter: neemt de plaats in van de afwezige voorzitter.

De Regioafgevaardigden (Beheerders): vertegenwoordigen hun regio in de Beheerraad en zorgen voor de activiteiten die in hun regio plaatsvinden.

Zij zorgen voor een goede onderlinge samenwerking en verzorgen zo de public relations van de vereniging.

Zij houden het secretariaat op de hoogte van alle activiteiten in hun regio.

Zij wonen alle vergaderingen van de Beheerraad bij, waar zij stemrecht hebben.

Indien de secretaris afwezig is zal één van de Beheerders deze functie waarnemen, hij zal dan ook het verslag van de vergadering opmaken en doorsturen naar het secretariaat.

 1. Er zal een tijdschrift uitgegeven worden (Nimrods Magazine) ,onder de verantwoordelijk-

heid van de v.z.w., om de leden te informeren over de activiteiten van de vereniging.

Elkeen, die een artikel laat opnemen in het clubblad, is verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.

 

 1. Wedstrijden en andere organisaties:

In elke regio wordt een bestuur gevormd, waarvan de samenstelling doorgegeven wordt aan het secretariaat.

Elke regio zal een aantal wedstrijden mogen organiseren, dit met een beurtrol die door een éénmalige loting wordt bepaald.(zie bijlage)

De organisatie wordt gedaan door de regio, in samenspraak met de Beheerraad.

 

 1. Africhtingcursussen:

 • Zullen jaarlijks georganiseerd worden in elke erkende regio.(7)

 • Iedere cursist kiest, ongeacht zijn woonplaats, de regio, waar hij of zij de cursus wil volgen.

 • De cursussen zullen overal in hetzelfde weekend starten en de voorwaarden zullen overal dezelfde zijn.

 • Een africhter zal geen cursist, ingeschreven bij een andere africhter, aanvaarden.

 • De cursussen zullen steeds gegeven worden in het werkingsgebied van de regio (zie bijlage) of na toelating van de Beheerraad occasioneel op een andere plaats.

 • De africhters verplichten zich ertoe de cursisten niet te stimuleren tot een onderlinge competitie, maar hen enkel te motiveren voor het eigenlijke doel, namelijk de jachthond af te richten ter bevordering van de weidelijke jacht.

 • De africhters zullen elkaar respecteren en waarderen om het samenwerkingsgevoel binnen de regio te bevorderen.

 

 1. Jachthondeninstructeur (africhter):

 • De verkiezing van een africhter hoort enkel toe aan de bevoegdheid van de Beheerraad.

 • Deze beslist, in geheime stemming en bij gewone meerderheid.

 • De kandidaat dient normaal te voldoen aan volgende voorwaarden:

-twee africhtingbrevetten behaald te hebben met twee verschillende honden, ongeacht

ras.

-deelgenomen hebben aan een CQN-veldwedstrijd of working-test.

-een grondige kennis over de aanleg der rassen aan werkproeven.

-het kunnen beoordelen van het werk der jachthonden

-een aantal keer een wedstrijd geleid te hebben.

-een binding hebben met de jacht in het algemeen.

 • De africhter, aangesteld door de Beheerraad, hoeft niet regiogebonden te zijn.

 

 

 

 1. Nieuwe leden:

 • Worden ingeschreven bij een regio uit hoofde van hun woonplaats, tenzij het lid vraagt bij een andere regio ingeschreven te worden. Men dient wel het secretariaat op de hoogte te brengen.

 • Deze regiogebondenheid is van beperkte duur en loopt enkel gedurende het lopend werkingsjaar.

 • Er zijn werkende en niet-werkende leden.

 • Een ledenlijst ligt steeds ter inzage op de Algemene Vergadering.

 • Het lidgeld bedraagt momenteel 400 BEF.

 

 

Dit Reglement werd goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 03 maart 1997 te Heusden-Zolder.

 

BIJLAGE 1:

 

Ontslagname om de drie jaar van éénderde der Beheerders (zoals statutair door loting bepaald):

 

regio 1: Bocholt

Regio 2: GENK

Regio 3: LANAKEN

Regio 4: TONGEREN

Regio 5: ZOLDER

regio 6 : Waanrode

Regio 7: ARGENTEAU

 

Opmerking: door ontslag of door verkiezingen zijn/worden beheerders vervangen en nemen deze automatisch de plaats in van hun voorgangers om hun ontslag te geven om de drie jaar, ze zijn automatisch terug verkiesbaar.